Skandia Elevator visselblåsarsystem

Det är viktigt för oss på Skandia Elevator AB att vara ett säkert, tryggt, rättvist och transparent företag. Detta för garantera att alla våra medarbetare arbetar i en god arbetsmiljö, våra kunder kan lita på att vi jobbar långsiktigt och hållbart och att vi bidrar positivt till samhället vi verkar i. Vi uppmuntrar därför anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra intressenter att rapportera misstänka tjänstefel och/eller misstänkt felaktiga händelser till vår visselblåsarfunktion.

Skandia Elevators visselblåsarsystem drivs av WhistleSystem ApS, vilket garanterar ett helt anonymt och säkert tillvägagångssätt för visselblåsare. Visselblåsarsystemet är avsett att användas om anställda eller andra intressenter upptäcker allvarliga oegentligheter eller överträdelser avseende Skandia Elevator. Exempel på sådant som kan rapporteras beskrivs närmare i visselblåsarpolicyn.

Alla med tillgång till systemet kan lämna in rapporter. På Ditt företag inbegriper detta interna intressenter som har råkat ut för oegentligheter.

Visselblåsarrapporten kan inbegripa personer, situationer och händelser. Alla intressenter kan rapportera om rapporten uppfyller kriterierna för vad som kan rapporteras och om det rör Skandia Elevator.

Visselblåsarsystemet kan endast användas för rapportering av allvarliga oegentligheter och överträdelser. Ämnen som samarbetssvårigheter, missnöje med lokalerna eller missnöje med arbetsförhållanden eller lön, skall inte rapporteras via visselblåsarsystemet. I sådana fall bör du vända dig till din chef.

Däremot kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring. Det kan även vara aktuellt att slå larm om olika missförhållanden som strider mot EU-regler, exempelvis dataskyddsförordningen.

Via länken för anmälan om en felaktig händelse hittar du all relevant information om hur man rapporterar och hur ärendet kommer att hanteras. Det är upp till dig hur mycket information du vill lämna och du garanteras anonymitet under hela processen. Länken går även att nå via Skandia Elevators intranät. Alla inkomna ärenden hanteras omgående av en oberoende utredare på Skandia Elevator.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet, vilket kommer att ske senast 90 dagar efter mottagandet. Utredaren genomför en första bedömning av ärendet för att avgöra om det är av sådan karaktär att det kan hanteras i visselblåsarfunktionen.

Som tidigare nämnts behandlas alla rapporter konfidentiellt och visselblåsaren är helt anonym genom hela processen.

Visselblåsarsystemet